Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 71 + 72           Năm 2019 Ngày 25 tháng 11 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-11-2019 Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-10-2019 Quyết định số 3839/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. 11
08-11-2019 Quyết định số 4157/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 14
08-11-2019 Quyết định số 4164/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định. 16
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
25-10-2019 Quyết định số 3873/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân huyện Phù Cát. 47
07-11-2019 Quyết định số 4151/QĐ-UBND về việc thay đổi phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4787/QĐ-UBND ngày 28/12/2018. 52
08-11-2019 Quyết định số 4165/QĐ-UBND về việc chủ trương đầu tư Công trình: Tác phẩm tượng nghệ thuật nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. 59
08-11-2019 Quyết định số 4166/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tự chủ, tự chủ trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy nhân sự và tài chính đối với Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định giai đoạn 2019 - 2021. 63
11-11-2019 Quyết định số 4201/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định và nghiệm thu dự án hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn. 68
13-11-2019 Quyết định số 4226/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách các đơn vị được trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại huyện, xã (thuộc Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” của tỉnh Bình Định năm 2019). 70
14-11-2019 Quyết định số 4241/QĐ-UBND về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Bình Tân, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn. 72
14-11-2019 Quyết định số 4244/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Nhơn Phước mở rộng về phía Bắc. 76
14-11-2019 Quyết định số 4252/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị An Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035. 80
15-11-2019 Quyết định số 4261/QĐ-UBND về việc Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư thuộc Khu đô thị Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa (Điểm tái định cư số 01). 88
19-11-2019 Quyết định số 4281/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trên lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước và lĩnh vực điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định. 92
19-11-2019 Quyết định số 4282/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định. 106
21-11-2019 Quyết định số 4332/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định. 112