Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 73 + 74           Năm 2019 Ngày 10 tháng 12 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-11-2019 Quyết định số 4212/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện An Lão giai đoạn 2009 - 2020. 04
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04-11-2019 Quyết định số 4086/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án “Phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Lý Hương, Lý Hưng, xã Nhơn Lý và khu vực Bãi Xép, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn đến năm 2025” ". 09
07-11-2019 Quyết định số 4145/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy điện mặt trời Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ. 34
08-11-2019 Quyết định số 4158/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí hoạt động Ban Quản lý dự án JICA tỉnh Bình Định năm 2019 (Chương trình phát triển hạ tầng nông thôn quy mô nhỏ III). 38
15-11-2019 Quyết định số 4262/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ tư vấn xét danh hiệu Anh hùng Lao động giai đoạn 2009 - 2019. 40
19-11-2019 Quyết định số 4291/QĐ-UBND về việc giải thể Hiệp hội Làng nghề Bình Định. 42
19-11-2019 Quyết định số 4298/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Hữu nghị Việt - Pháp tỉnh Bình Định. 43
20-11-2019 Quyết định số 4314/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chuyển đổi nghề cho ngư dân có hoạt động cấm khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Định. 55
22-11-2019 Quyết định số 4360/QĐ-UBND phê duyệt cơ chế tự chủ của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định, giai đoạn 2020 - 2022. 63
25-11-2019 Quyết định số 4369/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019, huyện Phù Cát và Vân Canh. 65
26-11-2019 Quyết định số 4408/QĐ-UBND về việc công nhận các cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2019. 70
27-11-2019 Quyết định số 4415/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác đối ngoại đa phương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 79
27-11-2019 Quyết định số 4420/QĐ-UBND công nhận đơn vị thực hiện đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2019. 93
27-11-2019 Quyết định số 4422/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Công trình: Tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh. 100
27-11-2019 Quyết định số 4425/QĐ-UBND về việc Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Phân khu 2 - Khu trung tâm đô thị du lịch biển, Khu vực phía Nam vùng đầm Đề Gi, huyện Phù Cát. 103
29-11-2019 Quyết định số 4456/QĐ-UBND về việc Công nhận “Làng nghề truyền thống rượu Bàu Đá”, thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn. 108
29-11-2019 Quyết định số 4457/QĐ-UBND về việc Công nhận “Làng nghề truyền thống rèn Tây Phương Danh”, khu vực Tây Phương Danh, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn. 110
29-11-2019 Quyết định số 4458/QĐ-UBND về việc Công nhận “Làng nghề bánh tráng Trường Cửu”, thôn Trường Cửu, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn. 112
29-11-2019 Quyết định số 4460/QĐ-UBND về việc Công nhận “Làng nghề nón lá Nghĩa Hòa”, thôn Nghĩa Hòa, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn. 114
29-11-2019 Quyết định số 4461/QĐ-UBND về việc Công nhận “Làng nghề nón lá Thuận Đức”, thôn Thuận Đức, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn. 116
29-11-2019 Quyết định số 4462/QĐ-UBND về việc Công nhận “Làng nghề dệt chiếu cói Công Thạnh”, thôn Công Thạnh, xã Tam Quan Bắc, huyện hoài Nhơn. 118