"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng (Năm 2017)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 79 văn bản thuộc lĩnh vực Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2017 Quyết định số 79/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
18-12-2017 Quyết định số 77/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định.
18-12-2017 Quyết định số 74/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 06/5/2013 của UBND tỉnh quy định về mức chi phí và quản lý chi phí thuê dịch vụ tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Định.
18-12-2017 Quyết định số 73/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định.
18-12-2017 Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Định.
18-12-2017 Quyết định số 71/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức chi trả thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra và thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Bình Định.
18-12-2017 Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định.
18-12-2017 Quyết định số 69/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung quy định phân cấp nguồn thu giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Định giai đoạn 2017 - 2020.
15-12-2017 Quyết định số 4678/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.
13-12-2017 Quyết định số 4634/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ của Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
08-12-2017 Nghị quyết số 97/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi trả thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra và thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Bình Định.
08-12-2017 Nghị quyết số 92/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 22/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương vay vốn của Ngân hàng Thế giới để thực hiện Dự án: Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn.
08-12-2017 Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
08-12-2017 Nghị quyết số 88/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; các nội dung liên quan đến lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.
08-12-2017 Nghị quyết số 87/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định.
08-12-2017 Nghị quyết số 86/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Định.
08-12-2017 Nghị quyết số 85/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung quy định phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Định, giai đoạn 2017 - 2020.
08-12-2017 Nghị quyết số 83/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.
08-12-2017 Nghị quyết số 82/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2016.
08-12-2017 Quyết định số 4568/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,490,816 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner