"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Chính sách - Xã hội (Năm 2017)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 80 văn bản thuộc lĩnh vực Chính sách - Xã hội được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2017 Quyết định số 84/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tổ chức mạng lưới, nhiệm vụ và chế độ đối với đội ngũ cộng tác viên làm công tác giảm nghèo cấp xã giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
22-12-2017 Quyết định số 82/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung chính sách về định mức hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
22-12-2017 Quyết định số 79/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
19-12-2017 Quyết định số 4729/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chỉ tiêu đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài năm 2018.
18-12-2017 Quyết định số 75/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định chế độ, chính sách đối với nhân viên Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
15-12-2017 Quyết định số 4670/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện Vĩnh Thạnh giai đoạn 2009 - 2020.
12-12-2017 Quyết định số 4604/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
12-12-2017 Quyết định số 4602/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021" trên địa bàn tỉnh.
11-12-2017 Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình 30a và Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Định giai địan 2018 - 2020.
11-12-2017 Quyết định số 4581/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mức hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân có nhà ở chính, duy nhất bị sập, cuốn trôi hoàn toàn và nhà ở chính, duy nhất bị hư hỏng nặng không ở được do bão, mưa lũ tháng 11, 12 năm 2017 gây ra trên địa bàn tỉnh để xây dựng lại nhà ở.
08-12-2017 Nghị quyết số 99/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ, chính sách đối với nhân viên Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
08-12-2017 Nghị quyết số 98/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tổ chức mạng lưới, nhiệm vụ và chế độ đối với đội ngũ công tác viên làm công tác giảm nghèo cấp xã, giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
08-12-2017 Nghị quyết số 95/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Chính sách về định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, giai đoạn 2016 - 2020 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh.
08-12-2017 Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
08-12-2017 Nghị quyết số 105/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình 30a và Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Định, giai đoạn 2018 - 2020.
08-12-2017 Nghị quyết số 101/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định.
06-12-2017 Quyết định số 4519/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách bác sĩ hưởng chính sách thu hút năm 2017.
06-12-2017 Quyết định số 4518/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tỉnh Bình Định.
06-12-2017 Quyết định số 4517/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh.
05-12-2017 Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,490,767 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner