"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 32           Năm 2006 Ngày 30 tháng 9 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-09-2006 Quyết định số 98/2006/QĐ-UBND về việc ban hành cơ chế hỗ trợ kinh phí hoạt động cho lực lượng tham gia xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
20-09-2006 Quyết định số 99/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích. 05
20-09-2006 Quyết định số 100/2006/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh giai đoạn II (2006 - 2010). 11
27-09-2006 Quyết định số 101/2006/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 50/2005/QĐ-UBND ngày 08/4/2005 của UBND tỉnh. 24
27-09-2006 Quyết định số 102/2006/QĐ-UBND về việc áp dụng mô hình công ty mẹ - công ty con đối với Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-09-2006 Quyết định số 665/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển năm 2006. 29
20-09-2006 Quyết định số 666/QĐ-UBND về việc các cơ quan áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000. 33
20-09-2006 Quyết định số 670/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn. 35
20-09-2006 Quyết định số 672/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh. 37
27-09-2006 Quyết định số 676/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tạm thời về chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị. 39
20-09-2006 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc xây dựng, củng cố và kiện toàn tổ chức pháp chế. 43
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
20-09-2006 Quyết định số 2230/QĐ-CTUBND ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh. 45
22-09-2006 Quyết định số 2243/QĐ-CTUBND phê duyệt Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh lần thứ V (2006 - 2007). 53
27-09-2006 Quyết định số 2325/QĐ-CTUBND về việc thành lập Đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật về khiếu nại - tố cáo. 60
27-09-2006 Chỉ thị số 08/CT-CTUBND về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc giải quyết công việc của dân và doanh nghiệp. 63
23,689,991 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner