"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2007 Ngày 10 tháng 3 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-02-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Định. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-02-2007 Quyết định số 122/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty Lâm nghiệp Hà Thanh. 11
26-02-2007 Quyết định số 130/QĐ-UBND về việc Phân bổ kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007. 54
26-02-2007 Quyết định số 131/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch giai đoạn 2006 - 2010. 64
28-02-2007 Quyết định số 138/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. 80
14-02-2007 Chỉ thị số 04/CT-UBND về nhiệm vụ, giải pháp điều hành thu, chi ngân sách năm 2007. 85
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
28-02-2007 Quyết định số 485/QĐ-CTUBND về phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty Sách và Thiết bị Bình Định. 92
01-03-2007 Quyết định số 497/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Dự án xây dựng công trình: Đường phía tây tỉnh Bình Định (An Nhơn - Hoài Nhơn). 96
02-03-2007 Quyết định số 509/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt kế hoạch triển khai Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình năm 2007. 100
02-03-2007 Chỉ thị số 03/CT-CTUBND về việc triển khai thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh. 104
23,504,495 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner