"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 36 + 37           Năm 2007 Ngày 10 tháng 8 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
19-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. 04
19-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007. 08
19-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước tỉnh Bình Định. 13
19-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về việc quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. 29
19-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về việc giảm thủy lợi phí. 36
19-07-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về việc thông qua một số chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững. 40
19-07-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về việc ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh. 47
19-07-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về việc thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định. 58
19-07-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về Quy định mức chi công tác phí và chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định. 63
19-07-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án đặt tên đường Thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân. 69
19-07-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND về việc tăng mức phụ cấp cho nhân viên y tế thôn. 78
19-07-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND về Quy định một số chính sách đào tạo cán bộ khoa học - công nghệ trình độ cao tỉnh Bình Định. 80
19-07-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án Kiện toàn mạng lưới thú y thủy sản và khuyến ngư cơ sở. 87
19-07-2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Quy định tạm thời một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ các hoạt động của HĐND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2004 - 2009. 93
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
19-07-2007 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc chủ trương thực hiện trình tự các bước đưa Huyện An Nhơn lên thị xã. 97
19-07-2007 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2007. 99
19-07-2007 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 101
19-07-2007 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 103
23,504,498 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner