"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2008 Ngày 10 tháng 3 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-02-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND về việc huỷ bỏ Quyết định số 14/2003/QĐ-UB ngày 22/01/2003 của UBND tỉnh Bình Định. 03
Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phước
22-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-02-2008 Quyết định số 110/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Bình Định. 09
29-02-2008 Quyết định số 123/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chính sách học phí, hỗ trợ học bổng, trợ cấp ưu đãi, trợ cấp xã hội đối với học sinh học nghề của tỉnh Bình Định. 12
03-03-2008 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định. 18
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
19-02-2008 Quyết định số 279/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt kế hoạch triển khai chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản/kế hoạch hoá gia đình năm 2008. 22
28-02-2008 Quyết định số 359/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt chỉ tiêu đào tạo năm 2008. 37
29-02-2008 Quyết định số 394/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh Bình Định. 39
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước
02-01-2008 Quyết định số 01/QĐ-UBND về những giải pháp chủ yếu tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2008. 46
02-01-2008 Quyết định số 03/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2008 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý. 54
23,655,257 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner