"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 38 + 39           Năm 2009 Ngày 05 tháng 8 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
15-07-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND về việc Quy hoạch chung đô thị Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn theo hướng đạt chuẩn đô thị loại IV. 04
15-07-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND về việc Quy hoạch chung đô thị An Nhơn theo hướng đạt chuẩn đô thị loại IV. 12
15-07-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND về việc Quy hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. 20
15-07-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án hỗ trợ người nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ. 27
15-07-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND về việc Quy hoạch sử dụng các loại khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Bình Định đến năm 2015, có xét đến năm 2020. 37
15-07-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND về việc ban hành mức thu thủy lợi phí theo quy định tại Nghị định số 115/2008/NĐ-CP của Chính phủ. 50
15-07-2009 Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND về việc nâng mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ làng, thôn, khu vực. 56
15-07-2009 Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND về việc điều chỉnh mức thu học phí ngoài công lập và chế độ miễm, giảm học phí áp dụng từ năm học 2009 - 2010. 60
15-07-2009 Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND về chế độ đãi ngộ cho bác sỹ đang công tác tại Trạm Y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định. 66
15-07-2009 Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND về Đề án đặt tên đường thị trấn Diêu Trì và thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước. 70
15-07-2009 Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND về chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thể thao. 76
Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn
24-07-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Tư pháp huyện Tây Sơn. 85
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-07-2009 Quyết định số 520/QĐ-UBND về việc sửa đổi điểm d khoản 4 Điều 2 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 08/5/2009 của UBND tỉnh. 91
28-07-2009 Quyết định số 534/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2009 - 2010 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định. 93
28-07-2009 Quyết định số 536/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định. 95
28-07-2009 Quyết định số 537/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định. 97
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
22-07-2009 Quyết định số 1774/QĐ-CTUBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Lão nhiệm kỳ 2004 - 2009. 99
31-07-2009 Quyết định số 1884/QĐ-CTUBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2009 - 2010. 101
23,655,215 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner