"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 43 + 44           Năm 2009 Ngày 01 tháng 9 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-08-2009 Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Điều 4, Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 08/8/2007 của UBND tỉnh. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-08-2009 Quyết định số 603/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. 05
21-08-2009 Quyết định số 613/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch kiện toàn, củng cố và phát triển hệ thống trung tâm giới thiệu việc làm của tỉnh giai đoạn 2009 - 2020. 17
24-08-2009 Quyết định số 619/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế của UBND huyện Tây Sơn. 34
24-08-2009 Quyết định số 620/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp. 38
24-08-2009 Quyết định số 621/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 64 năm Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2009), 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969 – 02/9/2009) và 100 năm Bác Hồ đến Bình Định. 41
24-08-2009 Quyết định số 622/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 50
26-08-2009 Quyết định số 624/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Bồng Sơn theo hướng đạt chuẩn đô thị loại IV. 68
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
10-08-2009 Quyết định số 1950/QĐ-CTUBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ nhiệm kỳ 2004 - 2011. 78
12-08-2009 Quyết định số 2000/QĐ-CTUBND về việc thành lập Trung tâm Quan trắc môi trường trực thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường. 80
12-08-2009 Quyết định số 2010/QĐ-CTUBND về việc chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. 82
18-08-2009 Quyết định số 2055/QĐ-CTUBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện An Nhơn nhiệm kỳ 2004 - 2011. 100
27-08-2009 Quyết định số 2146/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm năm 2009. 102
23,659,009 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner