"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2012 Ngày 20 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-12-2011 Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng giảm nghèo đến năm 2020. 03
30-12-2011 Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2020. 30
30-12-2011 Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 61
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-12-2011 Quyết định số 701/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm yến sào Bình Định. 71
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
11-01-2012 Quyết định số 70/QĐ-CTUBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh. 82
11-01-2012 Quyết định số 71/QĐ-CTUBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Biển và Hải đảo trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 91
11-01-2012 Quyết định số 72/QĐ-CTUBND ban hành Kế hoạch tổng kết công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Định. 98
11-01-2012 Quyết định số 74/QĐ-CTUBND phê duyệt Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 14 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 107
23,396,936 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner