"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2012 Ngày 13 tháng 3 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-03-2012 Quyết định số 6/2012/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính Thuế tài nguyên. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-02-2012 Quyết định số 88/QĐ-UBND ban hành Danh sách các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh thuộc diện không nhất thiết phải áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và điều chỉnh Kế hoạch thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước năm 2012. 09
05-03-2012 Quyết định số 102/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Bình Định giai đoạn năm 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2025. 15
05-03-2012 Chỉ thị số 1/CT-UBND triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020. 25
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
23-02-2012 Quyết định số 307/QĐ-CTUBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND ngày 20/5/2012 của UBND tỉnh Bình Định về việc lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử các cấp. 30
23-02-2012 Quyết định số 317/QĐ-CTUBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2012. 36
23-02-2012 Quyết định số 328/QĐ-CTUBND phê duyệt kinh phí phục vụ điều dưỡng người có công với cách mạng năm 2012. 49
24-02-2012 Quyết định số 330/QĐ-CTUBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Lâm nghiệp. 51
24-02-2012 Quyết định số 331/QĐ-CTUBND thành lập Ban Chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ tỉnh Bình Định. 61
24-02-2012 Quyết định số 332/QĐ-CTUBND thành lập Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định. 64
27-02-2012 Quyết định số 343/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính năm 2012 của Dự án Sinh kế nông thôn bền vững - Kết nối hộ nông dân nghèo với thị trường. 66
01-03-2012 Quyết định số 362/QĐ-CTUBND về chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ. 75
01-03-2012 Quyết định số 365/QĐ-CTUBND về việc công bố 06 thủ tục hành chính ban hành mới; 61 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và 03 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định. 88
02-03-2012 Quyết định số 370/QĐ-CTUBND kiện toàn Ban Chỉ đạo Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ tỉnh Bình Định. 95
06-03-2012 Chỉ thị số 2/CT-CTUBND về tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. 97
23,486,282 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner