"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19 + 20           Năm 2012 Ngày 10 tháng 4 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-03-2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ thiệt hại tài sản và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội. 04
30-03-2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính Thuế tài nguyên. 42
04-04-2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ban hành đơn giá nhà rầm để thực hiện bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. 45
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-03-2012 Quyết định số 127/QĐ-UBND về việc phân công nhiệm vụ chuẩn bị các nội dung Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình tại các Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Chương trình công tác năm 2012. 47
28-03-2012 Quyết định số 157/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phát tù. 53
30-03-2012 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2012. 58
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
19-03-2012 Quyết định số 501/QĐ-CTUBND về việc đổi tên Trung tâm Tin học Quản lý hành chính nhà nước thành Trung tâm Tin học. 61
20-03-2012 Quyết định số 510/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt chỉ tiêu, kinh phí đào tạo sơ cấp nghề và tập huấn, bồi dưỡng nghề năm 2012 (nguồn kinh phí sự nghiệp địa phương). 63
22-03-2012 Quyết định số 522/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Đề cương quy hoạch phát triển công nghiệp chế biến dăm gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. 70
22-03-2012 Quyết định số 525/QĐ-CTUBND về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp năm 2012 để thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ. 76
23-03-2012 Quyết định số 528/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch tài chính năm 2012 của Dự án hoàn thiện và Hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (Dự án VLAP) tỉnh Bình Định. 78
26-03-2012 Quyết định số 554/QĐ-CTUBND về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định. 80
27-03-2012 Quyết định số 566/QĐ-CTUBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Bình Định. 81
28-03-2012 Quyết định số 572/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 87
28-03-2012 Quyết định số 576/QĐ-CTUBND về việc giao chỉ tiêu thực hiện Chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2012. 89
28-03-2012 Quyết định số 577/QĐ-CTUBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác phòng chống bệnh tay chân miệng của tỉnh Bình Định năm 2012. 92
30-03-2012 Quyết định số 600/QĐ-CTUBND về việc phân bổ kinh phí Quỹ việc làm cho người tàn tật tỉnh Bình Định năm 2012. 99
28-03-2012 Chỉ thị số 03/CT-CTUBND về việc thực hiện Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012. 101
23,396,851 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner