"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27 + 28           Năm 2012 Ngày 30 tháng 5 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-05-2012 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 của UBND tỉnh về ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán và quản lý đấu thầu trong hoạt động xây dựng. 04
15-05-2012 Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh. 07
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-05-2012 Quyết định số 233/QĐ-UBND về việc bổ sung nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất năm 2012 để trả nợ cho các nhà thầu trúng đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. 15
15-05-2012 Quyết định số 234/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh năm 2012. 18
21-05-2012 Quyết định số 243/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 22
22-05-2012 Quyết định số 245/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch cấp nước tỉnh Bình Định đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. 25
24-05-2012 Quyết định số 246/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh trực thuộc UBND tỉnh. 27
24-05-2012 Quyết định số 247/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Định. 38
25-05-2012 Quyết định số 249/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền cho thuê đất đối với các trường hợp hết thời hạn ổn định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. 55
25-05-2012 Quyết định số 250/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 18/11/2009 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009-2015. 57
29-05-2012 Quyết định số 255/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá cung cấp nước sạch sinh hoạt của Nhà máy cấp nước sạch thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ. 60
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
09-05-2012 Quyết định số 945/QĐ-CTUBND về việc công bố 04 thủ tục hành chính ban hành mới; 12 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và 06 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bình Định. 62
10-05-2012 Quyết định số 952/QĐ-CTUBND về việc phân bổ chi tiết danh mục hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng làng nghề nông thôn từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2012. 67
11-05-2012 Quyết định số 971/QĐ-CTUBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định. 69
18-05-2012 Quyết định số 1015/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Công trình: Bãi xử lý chất thải rắn huyện Hoài Ân. 81
21-05-2012 Quyết định số 1025/QĐ-CTUBND về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật. 87
23-05-2012 Quyết định số 1042/QĐ-CTUBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững" (CRSD) tỉnh Bình Định. 89
24-05-2012 Quyết định số 1051/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt danh mục công việc và dự toán kinh phí xúc tiến thương mại năm 2012. 91
24-05-2012 Quyết định số 1056/QĐ-CTUBND về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội đợt 1/2012 theo Nghị định số 13/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Luật Người cao tuổi. 93
24-05-2012 Quyết định số 1066/QĐ-CTUBND về việc công nhận và bảo lưu danh hiệu văn hóa năm 2011 cho các xã, phường, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 96
25-05-2012 Quyết định số 1069/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại công trình Mở rộng khu dân cư phía Đông đường Điện Biên Phủ, TP Quy Nhơn. 98
23,486,283 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner