"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 49 + 50           Năm 2012 Ngày 30 tháng 9 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-09-2012 Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định công tác văn thư, lưu trữ của UBND các cấp và các ngành thuộc tỉnh. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-09-2012 Quyết định số 501/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2015 và Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2012. 66
11-09-2012 Quyết định số 511/QĐ-UBND quy định đăng ký cam kết thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. 87
18-09-2012 Quyết định số 518/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 08/9/2011 của UBND tỉnh công nhận các loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người đang sử dụng đất. 95
19-09-2012 Quyết định số 520/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 04/5/2006 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 2258/QĐ-UB ngày 18/7/2000 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ Giải quyết việc làm địa phương và Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND ngày 20/7/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định lập, quản lý và sử dụng Quỹ cho vay giải quyết việc làm địa phương. 97
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
31-08-2012 Quyết định số 1884/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí thực hiện chính sách đối với nhân lực có trình độ cao năm 2012. 99
06-09-2012 Quyết định số 1910/QĐ-CTUBND về việc sửa đổi, bổ sung đối tượng được giao nhiệm vụ chuyên trách làm công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Định. 104
10-09-2012 Quyết định số 1932/QĐ-CTUBND về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh theo chế độ cử tuyển tỉnh Bình Định năm 2012. 106
10-09-2012 Quyết định số 1938/QĐ-CTUBND về việc bổ sung chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2012. 108
17-09-2012 Quyết định số 1978/QĐ-CTUBND về việc ban hành Kế hoạch phối hợp Hiệp thương xác định và công bố ranh giới vùng khai thác thủy sản ven bờ giữa tỉnh Bình Định với các tỉnh Quảng Ngãi và Phú Yên. 110
18-09-2012 Quyết định số 1986/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp (đợt I). 116
19-09-2012 Quyết định số 2019/QĐ-CTUBND về việc thành lập Quỹ Giải quyết việc làm địa phương. 118
23,486,288 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner