"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 57 + 58           Năm 2012 Ngày 30 tháng 11 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-11-2012 Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử và các Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-11-2012 Quyết định số 625/QĐ-UBND về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015. 15
21-11-2012 Quyết định số 636/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về theo dõi đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định. 22
21-11-2012 Quyết định số 638/QĐ-UBND phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định. 62
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
12-11-2012 Quyết định số 2494/QĐ-CTUBND về việc cho phép Thành lập Hiệp hội Du lịch Bình Định. 78
14-11-2012 Quyết định số 2518/QĐ-CTUBND về việc cơ chế thanh toán, mức hỗ trợ và ủy quyền phê duyệt danh sách hộ gia đình được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh từ nguồn vốn Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2012. 80
14-11-2012 Quyết định số 2530/QĐ-CTUBND về việc ban hành Kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2013 của tỉnh Bình Định. 82
15-11-2012 Quyết định số 2553/QĐ-CTUBND về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Định. 98
16-11-2012 Quyết định số 2561/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân Bình Định. 100
16-11-2012 Quyết định số 2566/QĐ-CTUBND phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng thuộc Dự án phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2 - tỉnh Bình Định. 116
21-11-2012 Quyết định số 2607/QĐ-CTUBND thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" tỉnh Bình Định giai đoạn 2012 - 2015. 118
23,396,815 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner