"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 61 + 62           Năm 2012 Ngày 24 tháng 12 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-12-2012 Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND về kinh phí khen thưởng đối với doanh nghiệp. 04
12-12-2012 Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011 - 2015. 06
12-12-2012 Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Định. 09
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-11-2012 Quyết định số 650/QĐ-UBND ban hành Quy định về tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định năm 2012. 11
05-12-2012 Quyết định số 662/QĐ-UBND ban hành Quy định tạm thời về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Định. 22
06-12-2012 Quyết định số 671/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát triển một số lò võ cổ truyền Bình Định để phục vụ du lịch đến năm 2015. 37
12-12-2012 Quyết định số 682/QĐ-UBND về việc giao dự toán ngân sách địa phương 2013. 49
13-12-2012 Quyết định số 685/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 78
13-12-2012 Quyết định số 687/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016. 79
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
29-11-2012 Quyết định số 2669/QĐ-CTUBND về việc phân bổ Kế hoạch ứng trước vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013 cho Chương trình Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên. 86
03-12-2012 Quyết định số 2697/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Phương án tổ chức hoạt động dịch vụ cung ứng hàng hóa cho đồng bào miền núi trên địa bàn huyện Vân Canh và Vĩnh Thạnh. 93
07-12-2012 Quyết định số 2743/QĐ-CTUBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định. 96
10-12-2012 Quyết định số 2747/QĐ-CTUBND thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Bình Định. 98
10-12-2012 Quyết định số 2750/QĐ-CTUBND ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Xanh Vũng Chua. 100
10-12-2012 Quyết định số 2751/QĐ-CTUBND về việc giải thể Hội Tâm lý - Giáo dục học tỉnh Bình Định. 114
11-12-2012 Chỉ thị số 10/CT-CTUBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nuôi trồng thủy sản năm 2013. 115
23,486,297 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner