"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23 + 24           Năm 2014 Ngày 15 tháng 6 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-05-2014 Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 04
30-05-2014 Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. 08
03-06-2014 Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp. 17
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-05-2014 Quyết định số 1648/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phổ biến, triển khai thực hiện Luật Tiếp công dân và Đề án "Tiếp tục tăng cường công tác phổ biển, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016" trên địa bàn tỉnh Bình Định. 28
26-05-2014 Quyết định số 1654/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền cho thuê đất đối với các trường hợp hết thời hạn ổn định đơn giá thuê đất trong năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 35
30-05-2014 Quyết định số 1735/QĐ-UBND về việc thu hồi đất quốc phòng của Quân khu 5 và giao UBND thành phố Quy Nhơn quản lý, sử dụng tại phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. 37
30-05-2014 Quyết định số 1762/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 22/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XVIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh. 39
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
23-05-2014 Quyết định số 1641/QĐ-UBND về việc công bố vùng ranh giới quản lý khai thác thủy sản ven bờ tỉnh Bình Định với các tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Phú Yên. 49
27-05-2014 Quyết định số 1675/QĐ-UBND về việc công bố phạm vi khu vực cấm neo đậu tàu thuyền, khai thác, nuôi trồng thủy sản vùng ven biển thành phố Quy Nhơn. 52
27-05-2014 Quyết định số 1681/QĐ-UBND về việc thành lập cụm công nghiệp Nhơn Hòa (khu vực Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định). 55
29-05-2014 Quyết định số 1709/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch vốn thực hiện chính sách cấp muối Iốt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2014. 57
29-05-2014 Quyết định số 1716/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch vốn bố trí dân cư năm 2014 cho các dự án tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Định. 62
30-05-2014 Quyết định số 1759/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định. 65
30-05-2014 Quyết định số 1763/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh và Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo. 68
04-06-2014 Quyết định số 1805/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013 - 2016" trên địa bàn tỉnh Bình Định. 71
04-06-2014 Quyết định số 1811/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí cho ngư dân trong việc thực hiện chủ trương huy động tàu thuyền tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo năm 2014. 80
04-06-2014 Quyết định số 1815/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2014. 84
05-06-2014 Quyết định số 1833/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình: Mở rộng khu trung tâm hành chính huyện lỵ Vĩnh Thạnh. 92
06-06-2014 Quyết định số 1845/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2014. 95
06-06-2014 Quyết định số 1846/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí xây dựng đề án "Phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tỉnh Bình Định giai đoạn 2014 - 2020". 107
27-05-2014 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê. 110
28-05-2014 Chỉ thị số 10/CT-UBND về công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014. 112
23,484,305 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner