"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2016 Ngày 10 tháng 01 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
25-12-2015 Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND về dự toán ngân sách và phân bổ chi ngân sách tỉnh năm 2016. 04
25-12-2015 Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011 - 2015 áp dụng cho năm ngân sách 2016. 33
25-12-2015 Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND quy định về phân cấp việc điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn tài sản hạ tầng đường bộ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. 37
25-12-2015 Nghị quyết số 21/2015/NQ-HĐND quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. 42
25-12-2015 Nghị quyết số 38/2015/NQ-HĐND về Quy định chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo. 62
25-12-2015 Nghị quyết số 40/2015/NQ-HĐND về tổ chức xây dựng và bảo đảm một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020. 72
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-12-2015 Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tỷ lệ (%) xác định giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại Bảng giá các loại đất năm 2015 (định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình Định. 77
25-12-2015 Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển giống cây trồng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 80
25-12-2015 Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí cho Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư để thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". 88
25-12-2015 Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý tài liệu Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định. 90
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
25-12-2015 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016. 99
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-12-2015 Quyết định số 4746/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Bình Định đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 thuộc thẩm quyền quản lý và cấp phép của UBND tỉnh. 101
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
28-12-2015 Quyết định số 4730/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu về các nguồn thải (khí thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại) của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. 114
23,493,898 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner