"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 53 + 54           Năm 2017 Ngày 28 tháng 8 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-07-2017 Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định nguồn kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
14-07-2017 Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND quy định mức trích, việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 12
14-07-2017 Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Định. 15
14-07-2017 Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Định. 19
14-07-2017 Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND quy định mức chi, định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định. 21
20-07-2017 Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điều 6 Quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016 - 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 28
07-08-2017 Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định hệ số nở rời để quy đổi khoáng sản ở thể tự nhiên, địa chất về khoáng sản nguyên khai và sau chế biến để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định. 30
02-08-2017 Chỉ thị số 14/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. 34
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-08-2017 Quyết định số 2769/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020. 40
11-08-2017 Quyết định số 2912/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3666/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh. 57
16-08-2017 Quyết định số 2976/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020. 59
17-08-2017 Quyết định số 2993/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh. 62
23-08-2017 Quyết định số 3062/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại. 73
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
25-07-2017 Quyết định số 2626/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Phú Phong (thị trấn Phú Phong và vùng phụ cận) đến năm 2030. 77
02-08-2017 Quyết định số 2740/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Định. 85
10-08-2017 Quyết định số 2900/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Chăm sóc và điều dưỡng người có công trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 100
11-08-2017 Quyết định số 2906/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định số 847/QĐ-LĐTBXH ngày 09/6/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 107
14-08-2017 Quyết định số 2939/QĐ-UBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch Bình Định nhiệm kỳ 2017 - 2020. 110
23,653,785 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner