"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 63 + 64           Năm 2017 Ngày 10 tháng 11 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-10-2017 Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-10-2017 Quyết định số 3721/QĐ-UBND về việc kéo dài thời gian triển khai thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Bình Định". 18
19-10-2017 Quyết định số 3877/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động du lịch trong Khu kinh tế Nhơn Hội. 20
24-10-2017 Quyết định số 3943/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và Tổ công tác giúp việc cho Hội đồng. 34
02-11-2017 Quyết định số 4145/QĐ-UBND ban hành kế hoạch phổ biến Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Định. 37
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
05-10-2017 Quyết định số 3689/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế trong công tác xử lý vi phạm về trật tự xây dựng. 42
11-10-2017 Quyết định số 3758/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ giai đoạn 2017 - 2019. 48
12-10-2017 Quyết định số 3790/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh. 56
13-10-2017 Quyết định số 3799/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Gặp mặt Cựu nữ tù binh Trại giam Phú Tài thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975). 66
13-10-2017 Quyết định số 3804/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước năm 2017. 68
17-10-2017 Quyết định số 3830/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương và dự toán lập Phương án rà soát, điều tra xác định diện tích đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu chuyển sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Bình Định. 71
23-10-2017 Quyết định số 3935/QĐ-UBND về việc chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp về Văn phòng UBND tỉnh. 74
27-10-2017 Quyết định số 4010/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2017 và điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2016 dự án: Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh (CRSD) tỉnh Bình Định. 76
27-10-2017 Quyết định số 4032/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Định. 79
30-10-2017 Quyết định số 4042/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch thực hiện "Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2017 - 2020", thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020. 86
31-10-2017 Quyết định số 4106/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể dự án “Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp - LCASP” giai đoạn 2013 - 2018 tỉnh Bình Định. 101
02-11-2017 Quyết định số 4153/QĐ-UBND về việc Quy định số lượng đối tượng được giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Định. 108
02-11-2017 Quyết định số 4157/QĐ-UBND về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư cửa hàng xăng dầu theo quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định. 110
01-11-2017 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định. 115
23,582,888 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner