Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2018

Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2018 Quyết định số 4406/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các phòng chuyên môn và chi cục chuyên ngành trực thuộc Sở Y tế. 
05-12-2018 Quyết định số 4279/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
05-12-2018 Quyết định số 4278/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương. 
30-11-2018 Quyết định số 4201/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. 
30-11-2018 Quyết định số 4200/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban Dân tộc. 
01-11-2018 Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức tỉnh Bình Định. 
27-07-2018 Quyết định số 2526/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 25/6/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. 
29-05-2018 Quyết định số 1790/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng năm 2018 thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh. 
14-05-2018 Quyết định số 1589/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017. 
14-05-2018 Quyết định số 1581/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2018 theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
14-05-2018 Quyết định số 1580/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018. 
26-03-2018 Quyết định số 974/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. 
12-03-2018 Quyết định số 765/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định năm 2018. 
28-02-2018 Quyết định số 629/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định. 
12-02-2018 Quyết định số 484/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định năm 2018. 
19-01-2018 Quyết định số 170/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh ban hành kèm theo quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 của UBND tỉnh. 
19-01-2018 Quyết định số 169/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng quản lý, Ban Kiểm soát và cơ quan điều hành Quỹ phát triển đất tỉnh Bình Định. 
05-01-2018 Quyết định số 33/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Định. 
08-12-2017 Nghị quyết số 104/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp năm 2018. 
08-12-2017 Nghị quyết số 102/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh biên chế sự nghiệp năm 2017 và Kế hoạch phân bổ biên chế công chức, biên chế sự nghiệp năm 2018. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
23,659,223 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner