Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20 + 21           Năm 2020 Ngày 08 tháng 2 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-01-2020 Quyết định số 98/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách địa phương. 03
09-01-2020 Quyết định số 108/QĐ-UBND "Ban hành một số chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 ". 05
15-01-2020 Quyết định số 170/QĐ-UBND ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 18
16-01-2020 Quyết định số 201/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 23
16-01-2020 Quyết định số 211/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 30
22-01-2020 Quyết định số 266/QĐ-UBND về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018 sang năm 2020. 37
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
09-01-2020 Quyết định số 99/QĐ-UBND về việc Công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định. 39
10-01-2020 Quyết định số 122/QĐ-UBND về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái và biệt thự đầm Thị Nại, thành phố Quy Nhơn (Thi Nai Eco Bay). 47
16-01-2020 Quyết định số 202/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2019. 52
20-01-2020 Quyết định số 233/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai. 83
31-01-2020 Quyết định số 282/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 105