"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Cơ cấu tổ chức (Năm 2018)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 23 văn bản thuộc lĩnh vực Cơ cấu tổ chức được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2018 Quyết định số 4695/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các phòng chuyên môn thuộc Thanh tra tinh.
20-12-2018 Quyết định số 4548/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh giản biên chế các phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp.
14-12-2018 Quyết định số 4406/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các phòng chuyên môn và chi cục chuyên ngành trực thuộc Sở Y tế.
07-12-2018 Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.
05-12-2018 Quyết định số 4279/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
05-12-2018 Quyết định số 4278/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương.
30-11-2018 Quyết định số 4201/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.
30-11-2018 Quyết định số 4200/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban Dân tộc.
01-11-2018 Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức tỉnh Bình Định.
27-07-2018 Quyết định số 2526/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 25/6/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.
05-07-2018 Quyết định số 2265/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Tấn Thành.
30-06-2018 Quyết định số 2265/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Tân Thành.
29-05-2018 Quyết định số 1790/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng năm 2018 thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh.
14-05-2018 Quyết định số 1589/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017.
14-05-2018 Quyết định số 1581/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2018 theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
14-05-2018 Quyết định số 1580/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018.
26-03-2018 Quyết định số 974/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
12-03-2018 Quyết định số 765/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định năm 2018.
28-02-2018 Quyết định số 629/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định.
12-02-2018 Quyết định số 484/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định năm 2018.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
24,076,344 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner