"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25 + 26           Năm 2006 Ngày 10 tháng 8 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
26-07-2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006. 05
26-07-2006 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương của tỉnh Bình Định, giai đoạn 2007 - 2010. 10
26-07-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2006. 31
26-07-2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND về thông qua Đề án Kiện toàn tổ chức mạng lưới thú y cơ sở. 39
26-07-2006 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND về ban hành Khung mức phí tham quan và phí dự tuyển sinh vào lớp 10 THPT (không chuyên). 42
26-07-2006 Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND về phương án vốn đối ứng, thực hiện lộ trình tăng phí nước thải, chất thải rắn của Dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn. 44
26-07-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND về Kế hoạch xã hội hóa giáo dục tỉnh Bình Định, giai đoạn 2006 - 2010. 47
26-07-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND về Kế hoạch xã hội hóa hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2006 - 2010. 49
26-07-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND về Kế hoạch xã hội hóa hoạt động văn hóa tỉnh Bình Định, giai đoạn 2006 - 2010. 51
26-07-2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND về Kế hoạch xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao tỉnh Bình Định, giai đoạn 2006 - 2010. 53
26-07-2006 Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND về phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, làng, khu vực. 55
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-08-2006 Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch Nông nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. 59
04-08-2006 Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND về điều chỉnh mục 2 Điều 5 Quyết định số 85/2005/QĐ-UBND ngày 25/7/2005 của UBND tỉnh về ủy quyền và phân cấp phê duyệt quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư, thiết kế dự toán và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng. 70
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
26-07-2006 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung danh mục phòng học thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học tỉnh Bình Định. 72
26-07-2006 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về thành lập Ban thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Định. 75
26-07-2006 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về cấp bổ sung Báo Người đại biểu nhân dân cho các đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 77
26-07-2006 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2006. 79
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-08-2006 Quyết định số 583/QĐ-UBND về thành lập mới và kiện toàn phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa – Thông tin. 80
02-08-2006 Quyết định số 584/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2006. 82
08-08-2006 Quyết định số 590/QĐ-UBND về phê duyệt tỷ lệ chi phí hoạt động của Ban quản lý và khai thác yến sào năm 2006 - 2007. 91
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
02-08-2006 Quyết định số 1797/QĐ-CTUBND về điều chỉnh, bổ sung nhân sự Ban chỉ đạo thực hiện bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp của tỉnh. 93
02-08-2006 Quyết định số 1798/QĐ-CTUBND về thành lập Ban chỉ đạo Chương trình hỗ trợ ngành thủy sản – giai đoạn II (FSPS II) tỉnh Bình Định. 95
02-08-2006 Quyết định số 1803/QĐ-CTUBND về phê duyệt bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bông Hồng, thành phố Quy Nhơn. 97
02-08-2006 Quyết định số 1806/QĐ-CTUBND về phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế - dự toán chi phí điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bồng Sơn theo hướng đạt chuẩn đô thị loại IV. 99
02-08-2006 Quyết định số 1807/QĐ-CTUBND về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, khảo sát địa hình và dự toán chi phí điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bình Định theo hướng đạt chuẩn đô thị loại IV. 103
04-08-2006 Quyết định số 1818/QĐ-CTUBND về ban hành Quy chế hoạt động của Ban quản lý Chương trình phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2010. 107
24,127,425 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner