"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14 + 15           Năm 2009 Ngày 20 tháng 3 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-03-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND về việc ban hành tiêu chí, định mức phân bổ vốn dự án phát triển cơ sở hạ tầng và dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 2 năm 2009-2010 thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho tỉnh. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-03-2009 Quyết định số 162/QĐ-UBND về việc Quy định mức chi cho công tác thẩm định Báo cáo ĐTM. 13
09-03-2009 Quyết định số 166/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Bình Định năm 2008. 15
11-03-2009 Quyết định số 175/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục - Đào tạo. 46
16-03-2009 Quyết định số 184/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 và Nghị Quyết số 01/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và những giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2009. 55
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
27-02-2009 Quyết định số 445/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bình Định năm 2009. 69
03-03-2009 Quyết định số 451/QĐ-CTUBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Đưa thông tin pháp luật đến cán bộ, nhân dân thông qua phương tiện thông tin đại chúng và các thiết chế văn hóa - thông tin ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh từ năm 2009 đến năm 2010”. 76
04-03-2009 Quyết định số 457/QĐ-CTUBND về việc ủy quyền vay vốn tín dụng ưu đãi tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bình Định. 78
05-03-2009 Quyết định số 479/QĐ-CTUBND về việc thành lập Khu công nghiệp Nhơn Hòa. 79
10-03-2009 Quyết định số 540/QĐ-CTUBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án của Chính phủ “Đưa thông tin pháp luật đến cán bộ, nhân dân thông qua phương tiện thông tin đại chúng và các thiết chế văn hóa - thông tin ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh từ năm 2009 đến năm 2010”. 81
11-03-2009 Quyết định số 548/QĐ-CTUBND về việc đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Hợp tác xã và PTNT. 91
11-03-2009 Quyết định số 552/QĐ-CTUBND về việc thành lập Chi cục Nuôi trồng thủy sản. 93
11-03-2009 Quyết định số 553/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh. 95
24,183,750 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner