"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 51 + 52           Năm 2009 Ngày 20 tháng 10 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-10-2009 Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND về việc ban hành quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
13-10-2009 Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Định. 07
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-10-2009 Quyết định số 731/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng Thanh Bình. 19
12-10-2009 Quyết định số 740/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định. 21
08-10-2009 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. 32
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
23-09-2009 Quyết định số 2447/QĐ-CTUBND về việc chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia Kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính Phủ. 36
30-09-2009 Quyết định số 2516/QĐ-CTUBND về việc công nhận làng nghề truyền thống tiểu thủ công nghiệp. 51
05-10-2009 Quyết định số 2531/QĐ-CTUBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát nhiệm kỳ 2004 - 2011. 53
06-10-2009 Quyết định số 2557/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Nuôi trồng thủy sản. 55
06-10-2009 Quyết định số 2565/QĐ-CTUBND về việc ủy quyền và phân công nhiệm vụ cho Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định. 63
07-10-2009 Quyết định số 2568/QĐ-CTUBND về việc hỗ trợ bao cát phục vụ công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 9 và đối phó bão, lũ năm 2009. 67
12-10-2009 Quyết định số 2603/QĐ-CTUBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” giai đoạn 2009 - 2012 tỉnh Bình Định. 69
12-10-2009 Quyết định số 2610/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt nhiệm vụ xây dựng Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định đến năm 2020. 79
14-10-2009 Quyết định số 2623/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt đơn giá trợ cước bình quân các mặt hàng chính sách và trợ giá muối hạt trắng phục vụ miền núi năm 2009. 81
09-10-2009 Chỉ thị số 06/CT-CTUBND về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và thanh toán khối lượng XDCB năm 2009. 84
12-10-2009 Chỉ thị số 07/CT-CTUBND về việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ nghỉ hưu và thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức. 87
24,137,657 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner