"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2011 Ngày 05 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2010 Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án đặt tên đường các Khu dân cư mới quy hoạch của thành phố Quy Nhơn. 03
09-12-2010 Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND về việc Quy định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp. 14
09-12-2010 Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND về việc Quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định. 18
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-12-2010 Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND về việc Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương, giai đoạn 2011 - 2015. 25
10-12-2010 Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách đầu tư tập trung của tỉnh và quy định mức hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh giai đoạn 2011 - 2015. 48
21-12-2010 Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức thu phí tham quan tại Khu du lịch Hầm Hô huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định của Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô. 61
21-12-2010 Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức thu phí tham quan tại Khu du lịch Hầm Hô huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định của Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô. 63
21-12-2010 Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND về việc Quy định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp tỉnh Bình Định. 71
21-12-2010 Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND về việc Quy định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp tỉnh Bình Định. 75
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2010 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về biên chế sự nghiệp năm 2011 của tỉnh Bình Định. 79
09-12-2010 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định. 81
09-12-2010 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định. 83
09-12-2010 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 86
09-12-2010 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 88
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-12-2010 Quyết định số 557/QĐ-UBND về việc ban hành định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011. 89
10-12-2010 Quyết định số 566/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc để thu thuế nhà đất năm 2011. 103
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
14-12-2010 Quyết định số 2918/QĐ-CTUBND về việc công nhận đơn vị thực hiện đạt Chuẩn Quốc gia về y tế xã năm 2010. 105
24,188,207 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner