"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31 + 32           Năm 2011 Ngày 25 tháng 6 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-06-2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
20-05-2011 Chỉ thị số 2/2011/CT-UBND về việc lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử các cấp. 21
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-06-2011 Quyết định số 279/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bình Định. 24
15-06-2011 Quyết định số 281/QĐ-UBND về việc Ban hành Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015. 27
16-06-2011 Quyết định số 282/QĐ-UBND về việc Chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức tham gia công tác Tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo. 48
20-06-2011 Quyết định số 294/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định. 50
10-06-2011 Chỉ thị số 7/CT-UBND về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2011. 53
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
02-06-2011 Quyết định số 1217/QĐ-CTUBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ. 62
08-06-2011 Quyết định số 1255/QĐ-CTUBND về việc Kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh và Tổ công tác giúp việc. 68
08-06-2011 Quyết định số 1256/QĐ-CTUBND về việc Kiện toàn Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh. 71
08-06-2011 Quyết định số 1261/QĐ-CTUBND về việc Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch Hành động về bảo vệ Đa dạng sinh học tỉnh Bình Định đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 73
08-06-2011 Quyết định số 1262/QĐ-CTUBND về việc Ban hành Kế hoạch phổ biến Luật Trọng tài thương mại, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, Nghị định số 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 75
09-06-2011 Quyết định số 1273/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2010. 82
09-06-2011 Quyết định số 1276/QĐ-CTUBND về việc Ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động hưởng ứng “ Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết - Lần thứ I ( 15/6/2011)” trên địa bàn tỉnh Bình Định. 85
09-06-2011 Quyết định số 1282/QĐ-CTUBND về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Dự án phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2012. 94
09-06-2011 Quyết định số 1284/QĐ-CTUBND về việc Công nhận danh hiệu Xã văn hóa, Đơn vị văn hóa năm 2010. 102
10-06-2011 Quyết định số 1288/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bình Định. 104
10-06-2011 Quyết định số 1289/QĐ-CTUBND về việc Kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định năm 2011. 109
10-06-2011 Quyết định số 1293/QĐ-CTUBND về việc Thành lập Trung tâm Hạ tầng thông tin trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. 113
15-06-2011 Quyết định số 1320/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước năm 2011. 115
17-06-2011 Quyết định số 1354/QĐ-CTUBND về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. 120
24,147,522 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner