"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 55 + 56           Năm 2011 Ngày 31 tháng 10 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-10-2011 Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh, bổ sung khoản 2 Điều 1 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức trợ cấp cho cán bộ làm công tác quản trị mạng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
25-10-2011 Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng. 05
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-10-2011 Quyết định số 506/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông. 30
21-10-2011 Quyết định số 532/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh kinh phí đặt mua sản phẩm dịch vụ đối với hoạt động vận tải công cộng bằng xe buýt năm 2011 tại Xí nghiệp Vận tải khách công cộng Quy Nhơn. 41
19-10-2011 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc Tăng cường quản lý hoạt động nghề cá trên biển. 43
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
11-10-2011 Quyết định số 2299/QĐ-CTUBND về chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ. 48
13-10-2011 Quyết định số 2319/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt Đề án Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Nhơn thuộc UBND huyện Hoài Nhơn. 100
17-10-2011 Quyết định số 2369/QĐ-CTUBND về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ Bình Định. 104
17-10-2011 Quyết định số 2380/QĐ-CTUBND về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế trên địa bàn tỉnh Bình Định. 112
24,146,339 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner