"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39 + 40           Năm 2013 Ngày 20 tháng 8 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-07-2013 Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Bình ĐỊnh. 04
26-07-2013 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận "Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị" trên địa bàn tỉnh. 17
05-08-2013 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND về việc Quy định mức chi cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định. 24
05-08-2013 Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND về việc Quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 30
15-08-2013 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND về việc phê duyệt tên đường tại các Khu dân cư mới quy hoạch của thành phố Quy Nhơn năm 2013. 36
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-08-2013 Quyết định số 2112/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 42
14-08-2013 Quyết định số 2195/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá cung cấp nước sạch sinh hoạt nông thôn xã Cát Minh, huyện Phù Cát. 54
08-08-2013 Chỉ thị số 13/CT-UBND về đẩy mạnh thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức và cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015. 56
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
01-08-2013 Quyết định số 2086/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch kiểm tra, giám sát môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2013. 60
01-08-2013 Quyết định số 2091/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức chi tiền thưởng thực hiện theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ. 65
01-08-2013 Quyết định số 2095/QĐ-UBND về việc ban hành Quy Chế hoạt động của Ban Điều hành Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Định giai đoạn 2012 - 2015. 69
01-08-2013 Quyết định số 2098/QĐ-UBND về việc công bố 03 thủ tục hành chính mới ban hành; 03 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 26 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định. 75
05-08-2013 Quyết định số 2116/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng tránh, đối phó bão lũ, giảm nhẹ thiên tai năm 2013 huyện An Lão. 81
05-08-2013 Quyết định số 2117/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng tránh, đối phó bão lũ, giảm nhẹ thiên tai năm 2013 huyện Hoài Nhơn. 85
05-08-2013 Quyết định số 2118/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng tránh, đối phó bão lũ, giảm nhẹ thiên tai năm 2013 huyện Tây Sơn. 90
05-08-2013 Quyết định số 2119/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng tránh, đối phó bão lũ, giảm nhẹ thiên tai năm 2013 huyện Phù Cát. 94
05-08-2013 Quyết định số 2120/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng tránh, đối phó bão lũ, giảm nhẹ thiên tai năm 2013 huyện Phù Mỹ. 98
05-08-2013 Quyết định số 2121/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng tránh, đối phó bão lũ, giảm nhẹ thiên tai năm 2013 huyện Vĩnh Thạnh. 102
05-08-2013 Quyết định số 2122/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng tránh, đối phó bão lũ, giảm nhẹ thiên tai năm 2013 huyện Tuy Phước. 106
05-08-2013 Quyết định số 2123/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng tránh, đối phó bão lũ, giảm nhẹ thiên tai năm 2013 thị xã An Nhơn. 110
06-08-2013 Quyết định số 2131/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/2.000 thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh đến năm 2030. 114
07-08-2013 Quyết định số 2140/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên UBND huyện Tây Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016. 119
24,129,719 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner