"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 63 + 64           Năm 2013 Ngày 30 tháng 12 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-12-2013 Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND về nội dung Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 04
11-12-2013 Nghị quyết số 28/2013/NQ-HĐND về việc Quy hoạch mạng lưới trường, lớp học (mầm non và phổ thông) của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định đến năm 2020. 14
11-12-2013 Nghị quyết số 33/2013/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và điều chỉnh mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn. 22
11-12-2013 Nghị quyết số 36/2013/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014. 31
11-12-2013 Nghị quyết số 37/2013/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014. 34
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-12-2013 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 37
11-12-2013 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về biên chế sự nghiệp năm 2014 của tỉnh Bình Định. 39
11-12-2013 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về việc lập Phương án thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 41
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-12-2013 Quyết định số 3764/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tại thành phố Quy Nhơn. 43
12-12-2013 Quyết định số 3779/QĐ-UBND về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2014. 52
16-12-2013 Quyết định số 3818/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ xây dựng quy định về phân vùng phát thải khí thải và xả thải nước thải trên địa bàn tỉnh. 81
17-12-2013 Quyết định số 3848/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh đơn giá xử lý nước thải từ năm 2013 đến năm 2015 của Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Phú Tài. 83
17-12-2013 Quyết định số 3852/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2014. 85
18-12-2013 Quyết định số 3880/QĐ-UBND về việc ban hành định mức chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2014. 94
19-12-2013 Quyết định số 3901/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá cung cấp nước sạch sinh hoạt Công trình Nhà máy nước BOT Tây Sơn của Công ty TNHH Thương mại Lý Phương tại thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn. 96
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
13-12-2013 Quyết định số 3803/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. 98
13-12-2013 Quyết định số 3812/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 11/6/2013 của Bộ Tài chính. 102
24,118,192 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner