"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2016 Ngày 25 tháng 01 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-12-2015 Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. 04
25-12-2015 Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016 - 2020. 15
25-12-2015 Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. 19
11-01-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định cải tạo, sửa chữa công sở của các cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở, nhà làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. 24
Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn
29-12-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2016. 32
29-12-2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016. 38
29-12-2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND về kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. 40
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-01-2016 Quyết định số 10/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Định. 43
08-01-2016 Quyết định số 53/QĐ-UBND về việc ban hành một số chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. 49
18-01-2016 Quyết định số 134/QĐ-UBND về việc Giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2016. 65
18-01-2016 Quyết định số 135/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đối ứng ODA nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2016. 81
12-01-2016 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nuôi trồng thủy sản năm 2016. 83
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
28-12-2015 Quyết định số 4729/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch hoạt động năm 2015 Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Bình Định. 87
08-01-2016 Quyết định số 22/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 92
08-01-2016 Quyết định số 33/QĐ-UBND về việc phân công nhiệm vụ Thành viên UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011 - 2016. 99
08-01-2016 Quyết định số 55/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2016 Dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững" (CRSD) tỉnh Bình Định. 102
18-01-2016 Quyết định số 132/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí thưởng công trình phúc lợi cho các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015, trên địa bàn tỉnh. 109
08-01-2016 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tổ chức triển khai công tác tiêm phòng vaccine cho gia súc, gia cầm năm 2016 và tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch, bệnh động vật. 112
08-01-2016 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc thực hiện chương trình đưa võ cổ truyền Bình Định vào trường học năm học 2015 - 2016 và giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. 117
24,189,167 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner