"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 69 + 70           Năm 2017 Ngày 28 tháng 12 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-12-2017 Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 04
11-12-2017 Quyết định số 66/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Định. 30
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-12-2017 Quyết định số 4670/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện Vĩnh Thạnh giai đoạn 2009 - 2020. 45
21-12-2017 Quyết định số 4772/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị Khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 50
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
12-12-2017 Quyết định số 4602/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021" trên địa bàn tỉnh. 64
12-12-2017 Quyết định số 4604/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 77
13-12-2017 Quyết định số 4634/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ của Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2017 trên địa bàn tỉnh. 99
13-12-2017 Quyết định số 4638/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm Quốc tế khoa học và Giáo dục liên ngành. 104
15-12-2017 Quyết định số 4678/QĐ-UBND về việc tiếp tục thực hiện phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ. 108
15-12-2017 Quyết định số 4679/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình tiếp nhận hồ sơ và tổ chức xét chọn nhà đầu tư cửa hàng xăng dầu theo quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định. 110
19-12-2017 Quyết định số 4729/QĐ-UBND về việc phân bổ chỉ tiêu đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài năm 2018. 114
20-12-2017 Quyết định số 4735/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3295/QĐ-UBND ngày 23/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh. 116
25-12-2017 Quyết định số 4809/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển vận tải hành khách bằng xe Buýt trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. 118
24,140,920 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner