"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2017 Ngày 12 tháng 01 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-12-2016 Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
19-12-2016 Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. 21
19-12-2016 Quyết định số 77/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Định. 25
21-12-2016 Quyết định số 81/2016/QĐ-UBND ban hành giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bình Định. 40
21-12-2016 Quyết định số 82/2016/QĐ-UBND ban hành giá dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Bình Định. 46
21-12-2016 Quyết định số 83/2016/QĐ-UBND ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định. 50
21-12-2016 Quyết định số 84/2016/QĐ-UBND ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định. 56
30-12-2016 Quyết định số 89/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Bình Định. 65
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-12-2016 Quyết định số 4750/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Tỉnh Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020. 74
27-12-2016 Quyết định số 4851/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020. 84
30-12-2016 Quyết định số 4960/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tuyển dụng viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 99
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2016 Quyết định số 4683/QĐ-UBND về việc thành lập tổ kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định. 104
30-12-2016 Quyết định số 4939/QĐ-UBND ban hành Chương trình trọng tâm công tác tư pháp của tỉnh Bình Định năm 2017. 107
24,188,548 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner