"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2017 Ngày 20 tháng 01 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-12-2016 Quyết định số 80/2016/QĐ-UBND ban hành giá dịch vụ sử dụng cảng cá tại Cảng cá Quy Nhơn và Cảng cá Đề Gi. 03
21-12-2016 Quyết định số 85/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý giá và điều tiết giá trên địa bàn tỉnh Bình Định. 09
27-12-2016 Quyết định số 87/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng đội ngũ cộng tác viên thôn, làng, khu phố làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở tỉnh Bình Định. 29
29-12-2016 Quyết định số 88/2016/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Thành lập, quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định. 31
30-12-2016 Quyết định số 90/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định. 44
09-01-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định. 59
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-01-2017 Quyết định số 78/QĐ-UBND về việc ban hành một số chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. 73
12-01-2017 Quyết định số 82/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình công tác năm 2017. 84
16-01-2017 Quyết định số 100/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 91
16-01-2017 Quyết định số 102/QĐ-UBND ban hành kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 98
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
30-12-2016 Quyết định số 5002/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh Bình Định. 105
30-12-2016 Quyết định số 5003/QĐ-UBND thành lập Đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh Bình Định. 112
30-12-2016 Quyết định số 5005/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục công trình để thanh toán chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự toán hoàn thành. 115
06-01-2017 Quyết định số 37/QĐ-UBND về việc quy định đối với việc rút kinh phí bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố. 118
24,098,833 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner