"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19 + 20           Năm 2017 Ngày 09 tháng 3 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-02-2017 Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
01-03-2017 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 15
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-02-2017 Quyết định số 397/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020. 27
22-02-2017 Quyết định số 480/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” của tỉnh Bình Định. 37
24-02-2017 Quyết định số 522/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 (Nguồn vốn của tỉnh). 48
24-02-2017 Quyết định số 536/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020. 51
01-03-2017 Quyết định số 584/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020. 68
06-03-2017 Quyết định số 672/QĐ-UBND về việc công nhận các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, năm 2016. 83
06-03-2017 Quyết định số 673/QĐ-UBND về việc công nhận các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định đạt chuẩn Xóa mù chữ, năm 2016. 86
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
21-02-2017 Quyết định số 454/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch trực thuộc Sở Du lịch tỉnh Bình Định. 88
22-02-2017 Quyết định số 466/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017. 97
23-02-2017 Quyết định số 512/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2017 của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. 112
24-02-2017 Quyết định số 521/QĐ-UBND về việc bố trí kế hoạch vốn cho các dự án, công trình cấp bách của tỉnh. 114
03-03-2017 Quyết định số 659/QĐ-UBND về việc chuyển nguồn kinh phí trung ương bổ sung có mục tiêu và kinh phí tạm ứng năm 2016 sang 2017. 116
16-02-2017 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh. 118
23,844,932 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner