"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 57 + 58           Năm 2017 Ngày 26 tháng 9 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-09-2017 Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Định. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-09-2017 Quyết định số 3275/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tỉnh Bình Định, giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030. 17
12-09-2017 Quyết định số 3352/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 26
12-09-2017 Quyết định số 3358/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. 32
20-09-2017 Quyết định số 3457/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm tỉnh Bình Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 41
20-09-2017 Quyết định số 3458/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Bình Định. 50
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
07-09-2017 Quyết định số 3306/QĐ-UBND về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 111
08-09-2017 Quyết định số 3330/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Đề án "Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm", giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh. 114
05-09-2017 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định. 116
24,143,630 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner