"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 59 + 60           Năm 2017 Ngày 10 tháng 10 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-09-2017 Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ban hành quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng đò tại Khu Du lịch Hầm Hô huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định của Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô. 04
15-09-2017 Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất, mức giao đất ở cho hộ gia đình để thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020. 06
21-09-2017 Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ban hành đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả trên địa bàn tỉnh Bình Định. 10
21-09-2017 Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định. 22
28-09-2017 Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bình Định. 28
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-09-2017 Quyết định số 3468/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2020. 42
22-09-2017 Quyết định số 3492/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bình Định. 49
25-09-2017 Quyết định số 3518/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt năm 2017, trên địa bàn tỉnh. 52
27-09-2017 Quyết định số 3562/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ. 60
27-09-2017 Quyết định số 3569/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 66
02-10-2017 Quyết định số 3644/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. 74
04-10-2017 Quyết định số 3686/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 82
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
14-09-2017 Quyết định số 3403/QĐ-UBND về việc thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ. 87
22-09-2017 Quyết định số 3489/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Định năm 2017. 89
22-09-2017 Quyết định số 3510/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ thư ký giúp việc Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018. 96
27-09-2017 Quyết định số 3570/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 98
27-09-2017 Quyết định số 3572/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 109
29-09-2017 Quyết định số 3624/QĐ-UBND ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tư pháp của tỉnh Bình Định. 112
27-09-2017 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường quản lý và chấn chỉnh tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định. 115
24,143,767 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner