"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2018 Ngày 05 tháng 01 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-12-2017 Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 04
08-12-2017 Nghị quyết số 84/2017/NQ-HĐND sửa đổi quy định về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. 12
08-12-2017 Nghị quyết số 85/2017/NQ-HĐND bổ sung quy định phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Định, giai đoạn 2017 - 2020. 16
08-12-2017 Nghị quyết số 86/2017/NQ-HĐND ban hành quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Định. 20
08-12-2017 Nghị quyết số 87/2017/NQ-HĐND quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định. 26
08-12-2017 Nghị quyết số 88/2017/NQ-HĐND quy định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; các nội dung liên quan đến lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 32
08-12-2017 Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND ban hành Quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 41
08-12-2017 Nghị quyết số 92/2017/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 22/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương vay vốn của Ngân hàng Thế giới để thực hiện Dự án: Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn. 46
08-12-2017 Nghị quyết số 93/2017/NQ-HĐND danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 48
08-12-2017 Nghị quyết số 95/2017/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Chính sách về định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, giai đoạn 2016 - 2020 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh. 57
08-12-2017 Nghị quyết số 97/2017/NQ-HĐND quy định mức chi trả thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra và thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Bình Định. 62
08-12-2017 Nghị quyết số 100/2017/NQ-HĐND quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trong công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định. 64
08-12-2017 Nghị quyết số 101/2017/NQ-HĐND ban hành mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định. 66
08-12-2017 Nghị quyết số 103/2017/NQ-HĐND quy định nội dung chi, mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định. 68
08-12-2017 Nghị quyết số 105/2017/NQ-HĐND ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình 30a và Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Định, giai đoạn 2018 - 2020. 75
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-12-2017 Nghị quyết số 82/NQ-HĐND về việc phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2016. 88
08-12-2017 Nghị quyết số 102/NQ-HĐND điều chỉnh biên chế sự nghiệp năm 2017 và Kế hoạch phân bổ biên chế công chức, biên chế sự nghiệp năm 2018. 110
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-12-2017 Quyết định số 4797/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh. 112
24,143,588 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner