"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2018 Ngày 16 tháng 01 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-12-2017 Nghị quyết số 91/2017/NQ-HĐND giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
08-12-2017 Nghị quyết số 99/2017/NQ-HĐND quy định chế độ, chính sách đối với nhân viên Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 41
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-12-2017 Quyết định số 68/2017/QĐ-UBND mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định. 44
18-12-2017 Quyết định số 69/2017/QĐ-UBND bổ sung quy định phân cấp nguồn thu giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Định giai đoạn 2017 - 2020. 46
18-12-2017 Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định. 49
18-12-2017 Quyết định số 71/2017/QĐ-UBND quy định mức chi trả thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra và thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Bình Định. 52
18-12-2017 Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Định. 55
18-12-2017 Quyết định số 73/2017/QĐ-UBND quy định nội dung chi, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định. 62
22-12-2017 Quyết định số 79/2017/QĐ-UBND ban hành quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 65
22-12-2017 Quyết định số 80/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 70
22-12-2017 Quyết định số 81/2017/QĐ-UBND sửa đổi quy định về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. 80
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
27-12-2017 Quyết định số 4848/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Bình Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 82
28-12-2017 Quyết định số 4897/QĐ-UBND ban hành Chương trình trọng tâm công tác tư pháp tỉnh Bình Định năm 2018. 89
29-12-2017 Quyết định số 4959/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tại tỉnh Bình Định. 100
04-01-2018 Quyết định số 14/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương xây dựng Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2030. 115
24,143,636 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner