"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2018 Ngày 25 tháng 01 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-12-2017 Quyết định số 82/2017/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung chính sách về định mức hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 03
22-12-2017 Quyết định số 84/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức mạng lưới, nhiệm vụ và chế độ đối với đội ngũ cộng tác viên làm công tác giảm nghèo cấp xã giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 08
17-01-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về xây dựng và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Bình Định". 10
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-12-2017 Quyết định số 4857/QĐ-UBND về việc phê duyệt suất đầu tư trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 24
05-01-2018 Quyết định số 33/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Định. 69
10-01-2018 Quyết định số 59/QĐ-UBND về việc ban hành một số chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. 73
10-01-2018 Quyết định số 60/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2018. 85
12-01-2018 Quyết định số 109/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn vốn Trung ương năm 2018. 91
19-01-2018 Quyết định số 170/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh ban hành kèm theo quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 của UBND tỉnh. 103
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
19-01-2018 Quyết định số 169/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng quản lý, Ban Kiểm soát và cơ quan điều hành Quỹ phát triển đất tỉnh Bình Định. 105
19-01-2018 Quyết định số 175/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Bình Định năm 2018. 107
24,143,640 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner