"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31 + 32           Năm 2018 Ngày 31 tháng 5 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-05-2018 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định lộ trình năm 2018 - 2019. 03
04-05-2018 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định lộ trình năm 2018 - 2019. 08
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-05-2018 Quyết định số 1655/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 14
24-05-2018 Quyết định số 1708/QĐ-UBND về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh. 20
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
13-04-2018 Quyết định số 1245/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Định. 29
14-05-2018 Quyết định số 1584/QĐ-UBND về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Định năm 2018. 40
14-05-2018 Quyết định số 1589/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017. 45
17-05-2018 Quyết định số 1615/QĐ-UBND ban hành Danh mục Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND tỉnh và phân công trách nhiệm xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được Luật giao. 93
17-05-2018 Quyết định số 1629/QĐ-UBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hiệp hội các HTX và Doanh nghiệp phục vụ nông nghiệp tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2017 - 2020. 98
17-05-2018 Quyết định số 1630/QĐ-UBND về việc công nhận Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2017 - 2022. 100
25-05-2018 Quyết định số 1734/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018 - 2027" trên địa bàn tỉnh Bình Định. 103
17-05-2018 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, xã, phường, thị trấn và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. 115
24,143,639 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner