"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 63 + 64           Năm 2018 Ngày 18 tháng 12 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-11-2018 Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND ban hành Quyết định về phân công, phân cấp quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
07-12-2018 Quyết định số 51/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 13
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-11-2018 Quyết định số 4200/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban Dân tộc. 25
30-11-2018 Quyết định số 4201/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. 28
05-12-2018 Quyết định số 4278/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương. 31
05-12-2018 Quyết định số 4279/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 34
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
21-11-2018 Quyết định số 4095/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/UBND cấp huyện/UBND cấp xã thuộc tỉnh Bình Định. 37
21-11-2018 Quyết định số 4096/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/UBND cấp huyện thuộc tỉnh Bình Định. 50
22-11-2018 Quyết định số 4105/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định. 55
26-11-2018 Quyết định số 4140/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Bệnh viện Đa khoa Khu vực Phú Phong và Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn. 62
27-11-2018 Quyết định số 4167/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định. 68
29-11-2018 Quyết định số 4186/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất Công ty cổ phần Sản xuất thương mại dịch vụ Hưng Phát, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. 74
29-11-2018 Quyết định số 4187/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất số 65, đường Tây Sơn và Công ty cổ phần May Bình Định, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. 78
29-11-2018 Quyết định số 4188/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất số 70 đường Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. 82
29-11-2018 Quyết định số 4194/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Bình Nghi, huyện Tây Sơn. 86
03-12-2018 Quyết định số 4240/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định. 89
04-12-2018 Quyết định số 4241/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định". 99
10-12-2018 Quyết định số 4328/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao/Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Bình Định. 104
14-12-2018 Quyết định số 4380/QĐ-UBND về việc hợp nhất Bệnh viện Y học cổ truyền và Bệnh viện Phục hồi chức năng thành Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, trực thuộc Sở Y tế. 110
11-12-2018 Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc tăng cường quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh. 117
24,155,411 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner