"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2019 Ngày 21 tháng 2 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-01-2019 Quyết định số 296/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Định. 03
01-02-2019 Quyết định số 405/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục và phân loại đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định. 17
14-02-2019 Quyết định số 448/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định. 26
14-02-2019 Quyết định số 450/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 16/5/2018 của Tỉnh ủy Bình Định về "tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới". 28
14-02-2019 Quyết định số 451/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 16/5/2018 của Tỉnh ủy Bình Định về công tác dân số trong tình hình mới". 48
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
23-01-2019 Quyết định số 259/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Định năm 2019. 64
30-01-2019 Quyết định số 343/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh. 79
31-01-2019 Quyết định số 393/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định. 90
01-02-2019 Quyết định số 418/QĐ-UBND ban hành Danh mục xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6. 98
14-02-2019 Quyết định số 452/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 102
15-02-2019 Quyết định số 456/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2019. 112
15-02-2019 Quyết định số 471/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2019 của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. 118
24,105,181 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner