Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 51 + 52 xuất bản ngày 20-10-2009: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-10-2009 Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 04 đến trang 06)
13-10-2009 Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Định. (từ trang 07 đến trang 18)
06-10-2009 Quyết định số 731/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng Thanh Bình. (từ trang 19 đến trang 20)
12-10-2009 Quyết định số 740/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định. (từ trang 21 đến trang 31)
08-10-2009 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. (từ trang 32 đến trang 35)
23-09-2009 Quyết định số 2447/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia Kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính Phủ. (từ trang 36 đến trang 50)
30-09-2009 Quyết định số 2516/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận làng nghề truyền thống tiểu thủ công nghiệp. (từ trang 51 đến trang 52)
05-10-2009 Quyết định số 2531/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát nhiệm kỳ 2004 - 2011. (từ trang 53 đến trang 54)
06-10-2009 Quyết định số 2557/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Nuôi trồng thủy sản. (từ trang 55 đến trang 62)
06-10-2009 Quyết định số 2565/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền và phân công nhiệm vụ cho Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định. (từ trang 63 đến trang 66)
07-10-2009 Quyết định số 2568/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ bao cát phục vụ công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 9 và đối phó bão, lũ năm 2009. (từ trang 67 đến trang 68)
12-10-2009 Quyết định số 2603/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” giai đoạn 2009 - 2012 tỉnh Bình Định. (từ trang 69 đến trang 78)
12-10-2009 Quyết định số 2610/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ xây dựng Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định đến năm 2020. (từ trang 79 đến trang 80)
14-10-2009 Quyết định số 2623/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đơn giá trợ cước bình quân các mặt hàng chính sách và trợ giá muối hạt trắng phục vụ miền núi năm 2009. (từ trang 81 đến trang 83)
09-10-2009 Chỉ thị số 06/CT-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và thanh toán khối lượng XDCB năm 2009. (từ trang 84 đến trang 86)
12-10-2009 Chỉ thị số 07/CT-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ nghỉ hưu và thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức. (từ trang 87 đến trang 89)
24,112,326 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner