Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 39 + 40 xuất bản ngày 20-08-2013: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-07-2013 Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Bình ĐỊnh. (từ trang 04 đến trang 16)
26-07-2013 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận "Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị" trên địa bàn tỉnh. (từ trang 17 đến trang 23)
05-08-2013 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 24 đến trang 29)
05-08-2013 Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 30 đến trang 35)
15-08-2013 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tên đường tại các Khu dân cư mới quy hoạch của thành phố Quy Nhơn năm 2013. (từ trang 36 đến trang 41)
02-08-2013 Quyết định số 2112/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 42 đến trang 53)
14-08-2013 Quyết định số 2195/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đơn giá cung cấp nước sạch sinh hoạt nông thôn xã Cát Minh, huyện Phù Cát. (từ trang 54 đến trang 55)
08-08-2013 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức và cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 56 đến trang 59)
01-08-2013 Quyết định số 2086/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch kiểm tra, giám sát môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2013. (từ trang 60 đến trang 64)
01-08-2013 Quyết định số 2091/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mức chi tiền thưởng thực hiện theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ. (từ trang 65 đến trang 68)
01-08-2013 Quyết định số 2095/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy Chế hoạt động của Ban Điều hành Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Định giai đoạn 2012 - 2015. (từ trang 69 đến trang 74)
01-08-2013 Quyết định số 2098/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 03 thủ tục hành chính mới ban hành; 03 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 26 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định. (từ trang 75 đến trang 80)
05-08-2013 Quyết định số 2116/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án phòng tránh, đối phó bão lũ, giảm nhẹ thiên tai năm 2013 huyện An Lão. (từ trang 81 đến trang 84)
05-08-2013 Quyết định số 2117/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án phòng tránh, đối phó bão lũ, giảm nhẹ thiên tai năm 2013 huyện Hoài Nhơn. (từ trang 85 đến trang 89)
05-08-2013 Quyết định số 2118/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án phòng tránh, đối phó bão lũ, giảm nhẹ thiên tai năm 2013 huyện Tây Sơn. (từ trang 90 đến trang 93)
05-08-2013 Quyết định số 2119/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án phòng tránh, đối phó bão lũ, giảm nhẹ thiên tai năm 2013 huyện Phù Cát. (từ trang 94 đến trang 97)
05-08-2013 Quyết định số 2120/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án phòng tránh, đối phó bão lũ, giảm nhẹ thiên tai năm 2013 huyện Phù Mỹ. (từ trang 98 đến trang 101)
05-08-2013 Quyết định số 2121/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án phòng tránh, đối phó bão lũ, giảm nhẹ thiên tai năm 2013 huyện Vĩnh Thạnh. (từ trang 102 đến trang 105)
05-08-2013 Quyết định số 2122/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án phòng tránh, đối phó bão lũ, giảm nhẹ thiên tai năm 2013 huyện Tuy Phước. (từ trang 106 đến trang 109)
05-08-2013 Quyết định số 2123/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án phòng tránh, đối phó bão lũ, giảm nhẹ thiên tai năm 2013 thị xã An Nhơn. (từ trang 110 đến trang 113)
06-08-2013 Quyết định số 2131/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/2.000 thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh đến năm 2030. (từ trang 114 đến trang 118)
07-08-2013 Quyết định số 2140/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên UBND huyện Tây Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 119)
24,152,289 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner