Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 05-01-2018: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-12-2017 Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. (từ trang 04 đến trang 11)
08-12-2017 Nghị quyết số 84/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi quy định về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 12 đến trang 15)
08-12-2017 Nghị quyết số 85/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung quy định phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Định, giai đoạn 2017 - 2020. (từ trang 16 đến trang 19)
08-12-2017 Nghị quyết số 86/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 20 đến trang 25)
08-12-2017 Nghị quyết số 87/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 26 đến trang 31)
08-12-2017 Nghị quyết số 88/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; các nội dung liên quan đến lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 32 đến trang 40)
08-12-2017 Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 41 đến trang 45)
08-12-2017 Nghị quyết số 92/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 22/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương vay vốn của Ngân hàng Thế giới để thực hiện Dự án: Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn. (từ trang 46 đến trang 47)
08-12-2017 Nghị quyết số 93/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 48 đến trang 56)
08-12-2017 Nghị quyết số 95/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Chính sách về định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, giai đoạn 2016 - 2020 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh. (từ trang 57 đến trang 61)
08-12-2017 Nghị quyết số 97/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi trả thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra và thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 62 đến trang 63)
08-12-2017 Nghị quyết số 100/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trong công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 64 đến trang 65)
08-12-2017 Nghị quyết số 101/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 66 đến trang 67)
08-12-2017 Nghị quyết số 103/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 68 đến trang 74)
08-12-2017 Nghị quyết số 105/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình 30a và Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Định, giai đoạn 2018 - 2020. (từ trang 75 đến trang 87)
08-12-2017 Nghị quyết số 82/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2016. (từ trang 88 đến trang 109)
08-12-2017 Nghị quyết số 102/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh biên chế sự nghiệp năm 2017 và Kế hoạch phân bổ biên chế công chức, biên chế sự nghiệp năm 2018. (từ trang 110 đến trang 111)
22-12-2017 Quyết định số 4797/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 112 đến trang 119)
23,862,700 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner