Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 11 + 12 xuất bản ngày 25-01-2018: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2017 Quyết định số 82/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung chính sách về định mức hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. (từ trang 03 đến trang 07)
22-12-2017 Quyết định số 84/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tổ chức mạng lưới, nhiệm vụ và chế độ đối với đội ngũ cộng tác viên làm công tác giảm nghèo cấp xã giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 08 đến trang 09)
17-01-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về xây dựng và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Bình Định". (từ trang 10 đến trang 23)
27-12-2017 Quyết định số 4857/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt suất đầu tư trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 24 đến trang 68)
05-01-2018 Quyết định số 33/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Định. (từ trang 69 đến trang 72)
10-01-2018 Quyết định số 59/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (từ trang 73 đến trang 84)
10-01-2018 Quyết định số 60/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2018. (từ trang 85 đến trang 90)
12-01-2018 Quyết định số 109/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn vốn Trung ương năm 2018. (từ trang 91 đến trang 102)
19-01-2018 Quyết định số 170/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh ban hành kèm theo quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 của UBND tỉnh. (từ trang 103 đến trang 104)
19-01-2018 Quyết định số 169/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng quản lý, Ban Kiểm soát và cơ quan điều hành Quỹ phát triển đất tỉnh Bình Định. (từ trang 105 đến trang 106)
19-01-2018 Quyết định số 175/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Bình Định năm 2018. (từ trang 107 đến trang 119)
24,152,074 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner