Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 19 + 20 xuất bản ngày 09-03-2017: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-02-2017 Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 04 đến trang 14)
01-03-2017 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. (từ trang 15 đến trang 26)
16-02-2017 Quyết định số 397/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 27 đến trang 36)
22-02-2017 Quyết định số 480/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” của tỉnh Bình Định. (từ trang 37 đến trang 47)
24-02-2017 Quyết định số 522/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 (Nguồn vốn của tỉnh). (từ trang 48 đến trang 50)
24-02-2017 Quyết định số 536/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 51 đến trang 67)
01-03-2017 Quyết định số 584/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 68 đến trang 82)
06-03-2017 Quyết định số 672/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, năm 2016. (từ trang 83 đến trang 85)
06-03-2017 Quyết định số 673/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định đạt chuẩn Xóa mù chữ, năm 2016. (từ trang 86 đến trang 87)
21-02-2017 Quyết định số 454/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch trực thuộc Sở Du lịch tỉnh Bình Định. (từ trang 88 đến trang 96)
22-02-2017 Quyết định số 466/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017. (từ trang 97 đến trang 111)
23-02-2017 Quyết định số 512/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2017 của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. (từ trang 112 đến trang 113)
24-02-2017 Quyết định số 521/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bố trí kế hoạch vốn cho các dự án, công trình cấp bách của tỉnh. (từ trang 114 đến trang 115)
03-03-2017 Quyết định số 659/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển nguồn kinh phí trung ương bổ sung có mục tiêu và kinh phí tạm ứng năm 2016 sang 2017. (từ trang 116 đến trang 117)
16-02-2017 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 118 đến trang 119)
24,110,590 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner